Vedtægter for Skærbæk Kajakklub
§1 Klubbens navn er Skærbæk Kajakklub. Foreningens hjemsted er Skærbæk ved Fredericia.

§2 Klubbens formål er

 • at samle kajakinteresserede i Skærbæk, Taulov og omegn
 • at fremme interessen for kajakroning
 • udbrede kendskabet til kajakroning blandt børn og unge og gøre dem fortrolige med farvandet omkring Skærbæk
 • at pleje sammenholdet blandt klubbens medlemmer

§3 Klubben består af aktive medlemmer.

§4 Klubben er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF), Samvirkende Idrætsforeninger i Fredericia (SIF), Danske Gymnastik-og Idrætsforeninger (DGI) og Børup Sande Fællesforening.

§5 Ansøgning om optagelse i klubben skal ske via klubbens hjemmeside. Bestyrelsen afgør om ansøgeren kan optages under hensyntagen til klubbens instruktør-og materielkapacitet.

§6 For at blive medlem af klubben, skal medlemmet leve op til de krav der stilles i klubbens og landsforbundets love og sikkerhedsregler.

§7 Ved indmeldelse i klubben betaler medlemmer et kursusgebyr. Medlemmer betaler derudover et årligt kontingent. Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling. Det er et krav, at medlemmet også skal være medlem af Børup Sande Fællesforening, som administrerer de fælles faciliteter, som Skærbæk Kajakklub benytter.

§8 Generalforsamlingen, der er klubbens højeste myndighed, afholdes hvert år i april. Kun medlemmer har stemmeret. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 8 dage efter begæringens fremkomst. Enhver generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig med det mødte antal stemmer. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ændring af foreningens vedtægter kræver dog at 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Forslag, der ønskes behandlet, må være bestyrelsen i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab ved kassereren
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Vedtagelse af budget
 6. Valg af formand
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af 2 suppleanter
 9. Valg af 2 bilagskontrollanter
 10. Eventuelt
  
§9 Bestyrelsen består af en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer. Bortset fra formanden konstituerer bestyrelsen sig selv. Formanden vælges særskilt for et år af gangen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen.  Suppleanter og bilagskontrollanter vælges for 1 år af gangen.

§10 Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved gældstiftelse af hele bestyrelsen. Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Et eventuelt overskud overføres til næste regnskabsår. Ligeledes skal overskud fra enkeltarrangementer indgå i Skærbæk Kajakklubs drift.

§11 Bestyrelsen registrerer medlemmer og regnskab elektronisk.

§12 Klubbens medlemmer er forpligtiget til at gøre sig bekendt med og overholde klubbens vedtægter, sikkerhedsbestemmelser, samt regler for klub-og bådehuset.

§13 Såfremt et medlem udviser mangel på orden og disciplin -eller gør brud på klubbens vedtægter, sikkerhedsbestemmelser eller klub-og bådehusets regler, træffer bestyrelsen afgørelse om karantæne eller eksklusion.

§14 Medlemmer, der i henhold til klubbens sikkerhedsbestemmelser er berettiget hertil, kan ved henvendelse til kassereren få udleveret nøgle til bådehuset med kajakker. Udlevering af nøgler registreres elektronisk. Hvis et medlem taber, frastjæles eller på anden måde mister sin nøgle til klub-eller bådehuset, skal dette straks meddeles bestyrelsen.

§15 Medlemmer vil blive gjort erstatningspligtige ved forvoldte skader på eller tab af klubbens materialer og inventar såfremt bestyrelsen skønner at skaden er opstået pga. urimelig hårdhændet behandling af udstyret, ved bevidst hærværk, eller overtrædelse af klubbens sikkerhedsbestemmelser.

§16 Forsikringer i forbindelse med kajakroning: Klubben har tegnet de nødvendige forsikringer, for klub-og bådehuset til dækning over for tyveri, brand-og vandskader, samt transport af kajakker. Klubben har ikke tegnet ulykkesforsikringer som dækker medlemmerne. Skade forvoldt af det enkelte medlem skal dækkes af dennes privatansvarsforsikring eller personligt.

§17 Klubben kan ikke opløses, så længe 10 stemmeberettigede medlemmer ønsker dens beståen.

§18 I tilfælde af opløsning anbringes evt. aktiver i Børup Sande Fællesforenings varetægt, hvor disse skal henstå til rådighed i 10 år for en evt. nyopstart af en Kajakklub i Skærbæk. Efter 10 år kan Børup Sande Fællesforening frit disponere midlerne.

Således vedtaget på generalforsamlingen, den 25. august 2021.

DEN VALGTE BESTYRELSE:
Formand: Henrik Sperling
Kasserer: Søren Truelsen
Bestyrelsesmedlem: Rie Jakobsen
Bestyrelsesmedlem: Mikkel Fogdal
Bestyrelsesmedlem: Claus Møller Hansen
Suppleanter: Jan Nørup og Peter Grønborg
Bilagskontrollanter: Karin Hedevang og Susanne Dencker Larsen
Skærbæk Kajakklub | Mail: skkajakklub@gmail.com